Рад школе

Рад школе је организован у две смене, црвеној и плавој, које се недељно смењују; јутарња почиње у 8.00 часова, а поподневна у 14.00.  Ученици од првог до четвртог разреда целе године имају наставу пре подне.
У време наставе, ученици после сваког часа имају мале одморе од 5 минута и један велики одмор после другог часа, који у преподневној смени почиње у 9,30 и траје 30 минута. Почетак великог одмора у послеподневној смени је у 15,30.
Ученици улазе у школу на ђачки улаз, из школског дворишта. Родитељи и остали посетиоци улазе у школу на главни улаз, из Цвијићеве улице.
Школа је отворена од 7.00 до 20.00 часова.
У међусмени, пре и после часова одвијају се изборна настава, секције, додатни и допунски часови.
Школа има чувара који уз дежурне наставнике брине о безбедности деце.

Подела по сменама:

смене разреди
Стално преподне

I  II III IV

Црвена смена

V   VII

Плава смена

VI   VIII

Боравак

За ученике од првог до четвртог разреда организован је продужени боравак у коме могу да остану до 17,30 часова. За ученике првог и другог разреда боравак је организован тако да свако одељење има своју групу боравка. Ученици трећег и четвртог разреда имају боравак у групама чији број не прелази 25.
Ручак у боравку организован је у времену од 11,35 до 14,15h у школској трпезаријаи.
У боравку се поред израде домаћих задатака организује слободно време ученика кроз рад фолклорне, шаховске и драмске секције и факултативну наставу кинеског језика; кроз израду украсних предмета од папира и других материјала и организовање спортских игара у време одржавања слободних активности.
Децу из боравка која одлазе кући, дежурни ученици доводе до школског хола у коме их чекају родитељи.

Језици

Од првог разреда се учи енглески језик, а у петом ученици добијају немачки језик. Од 2012. године, наши ученици могу факултативно да уче и кинески језик.

Изборни предмети

Од петог разреда се ученици сваке године опредељују да, ако желе, похађају до краја разреда изборну наставу из основа рачунарства и информатике; цртања сликања и вајања; чувара природе; или предмета свакодневни живот у прошлости. У нижим разредима су понуђени изборни предмети чувари природе, рука у тесту, народна традиција и лепо писање.

Мултимедијалне учионице

Школа има кабинетску наставу, што подразумева да се сродни предмети одржавају у учиницама које су опремљене искључиво за те предмете. Од сачињавања првог развојног плана, трудили смо се да осавременимо наставу поред осавремењивања метода и приступа учењу и увођењем рачунара и пројектора у рад са ученицима. Кренули смо од једне мултимедијалне учионице и стигли до тога да се у предметној настави последњих година у великој мери користе презентације са различитим аудио визуелним садржајима. Пројекторима и рачунарима су сада опремљени информатички кабинет, кабинет природних наука, кабинет за историју и географију, кабинет за ликовну и музичку културу. Учешће родитеља у опремању школе наставним средствима омогућило нам је да се рачунари и модерна аудио визуелна средства користе и у већини одељења млађих разреда.

 

 

 

 

ОШ "Влада Аксентијевић" јесте мала, градска школа, са 18 одељења у које је распоређено 459 ученика. Налази се на углу улица Поенкареове (до недавно Ђуре Ђаковића) и Цвијићеве, на територији општине Палилула. Основана је 1956. и из породица које живе у окружењу бар су по две генерације похађале ову школу.
Памти се да је она једна од првих школа у Србији која је, још у експерименталном програму, раних шездесетих, организовала продужени боравак. И у данашње време у њој постоји 6 група боравка.
Експериментално учење енглеског језика од 1. разреда уведено је 1998. године, изборна настава информатике, као прва на општини, 2001. године, а од те године у Школи постоји и Ђачки парламент, пре него што је и био законом предвиђен. Била је међу првих 100 школа у Србији које су увеле Пројекат грађанин за 6. разред и од првих 40 које су оформиле развојни тим и, после обуке, сачиниле развојни план и реализовале пројекат Mултимедијалне учионице који је из овог плана произашао.
У последњих 6 година је у њу инвестирано и од стране Градске управе и из донација Светске банке и то како у санацију и реконструкцију објекта, тако и у едукацију и стручно усавршавање запослених, чиме су битно унапређени услови за рад.
Очекује се да ће се број ученика повећати до пуног капацитета са завршавањем започете изградње стамбених блокова у окружењу, успостављањем мреже школа и јењавањем демографске кризе. Сада има ђака- путника из Крњаче, Борче, Котежа, Карабурме...

Оно чиме се поносимо је:

• стручни наставни кадар, млад колектив и позитивна енергија која у њему влада, наставници који испољавају инвентивност и спремност за даље усавршавање. (Од њих је 90 % прошло семинар за активно учење, а више њих Учионицу добре воље, Буквар дечјих права и Грађанско васпитање. За Village project обучена су два наставника, а за пројекат грађанин – један. Двадесеторо је прошло обуку за коришћење мултимедијалне технологије у настави. Професионално се усавршавају и све више примењују не само савремене методе рада него и савремена наставна средства: рачунар и видео-бим);

• ученици постижу запажене резултате на такмичењима, општинским, градским и републичким, а исто тако и константно добре резултате на завршном испиту- (најбољи успех на општини Палилула, изнадпросечан резултат за Београд и Србију-према званичном извештају Завода за вредновање и унапређење квалитета рада школа). Већ неколико година наши ученици постижу успех на тесту из математике који је у првих 10 у Београду);

• Школа је усмерена на унапређење, развој и осавремењавање образовног наставног процеса и отворена је према новинама;

• кроз разне пројекте и општу климу у њој промовишу се ученичка права, одговорности и самопоштовање;

• однеговани су добри односи између запослених и успешна комуникација на релацији ученик-наставник-родитељ;

• пружа топао и пријатан амбијент за рад.

  • У школској 2012,13. години, обављена је екстерна евалуација рада школе у којој је добијена највиша општа оцена, а од 30 појединачних стандарда који су оцењивани, највишу оцену добили смо на двадестет једном стандарду. 

Познати ученици Школе:

Миљен Кљаковић Крека - сценограф светског гласа

Ивана Димић - књижевница и драматург

Мирјана Бобић Мојсиловић - новинар и писац и њена сестра

Зорица Бобић Томић - професор културологије

Весна Кршић Секулић - пијаниста

Грујица Спасовић - новинар, амбасадор Србије у Босни

Оливер Пастор - виолиниста

Марија Рашајски - професор математике

Мадам Пиано - певачица

Александар Анђић - фоторепортер Времена

Владимир Ђорђевић – новинар Б 92 .........................

 

 

Основна школа Влада Аксентијевић - Београд
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions